1. TOEGANG GOLFCOMPLEX
Het golfcomplex is toegankelijk voor:
1.1. leden en businessleden van Golfclub De Dorpswaard;
1.2. functionarissen van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) die daartoe zijn aangewezen door het bestuur van de NGF;
1.3. greenfeespelers, voltijdleden van bij de Golfalliantie aangesloten banen en bezoekers van de golfschool, van clinics, van bedrijvendagen en het clubhuis, volgens de voorwaarden opgesteld door de Vereniging en Piekengolf alsmede andere, door Piekengolf aan te wijzen speelgerechtigden.

2. SPEELVAARDIGHEID ALS TOEGANGSEIS TOT DE GOLFBAAN
2.1. Greenfeespelers en/of genodigden tot de golfbaan dienen zich te legitimeren en minimaal in het bezit te zijn van handicap 54.
2.2. Cliënten van de golfschool, die geen lid zijn van de Vereniging dienen minimaal in het bezit te zijn van NGF Golfbaanpermissie
2.3. Leden en businessleden dienen minimaal in het bezit te zijn van een geldige NGF Golfbaanpermissie. Voor houders van een NGF Golfbaanpermissie kunnen bepaalde starttijden en spelvorm worden voorgeschreven.
2.4. Voor niet-leden kan Piekengolf op drukbezette dagen aanvullende toegangseisen stellen, dan wel geen toegang verlenen.

3. ETIQUETTE- EN GOLFREGELS
3.1. Iedere speler op de golfbaan is gehouden aan de etiquette- en golfregels die door de NGF worden gehanteerd.
3.2.  Alle amateurwedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, in aanmerking nemende de Local Rules zoals van kracht op de golfbaan van Golfclub De Dorpswaard.

4. KLEDING OP HET GOLFCOMPLEX
4.1. Bezoekers en spelers zijn gekleed volgens het kledingvoorschrift van De Dorpswaard.

5. KINDEREN EN HUISDIEREN
5.1. Kinderen tot en met 8 jaar hebben uitsluitend onder begeleiding toegang tot het golfcomplex.
5.2. Het betreden van het golfcomplex met huisdieren is niet toegestaan.

6. OPENINGSTIJDEN
6.1. Voor de openingstijden van de golfbaan, drivingrange en clubhuis raadplege men het mededelingenbord in het clubhuis of de website. Het mededelingenbord is maatgevend.
6.2. De baan kan geheel of gedeeltelijk worden gesloten door Piekengolf in verband met:
• weers- of terreinomstandigheden;
• wedstrijden, evenementen of gebruik door derden.

7. PROCEDURE AFSLAAN
7.1.  Leden, Greenfee- en Alliantiespelers dienen, wanneer de golfbaan voor hen ter beschikking staat, een startrecht te verkrijgen middels het gebruik van de elektronische spiraal in het clubhuis. Wie niet tijdig van zijn/haar startrecht gebruik maakt, verliest dat recht, en dient wederom gebruik te maken van de elektronische spiraal teneinde een startrecht te verkrijgen.
7.2. Niet-leden dienen zich eerst persoonlijk te melden bij de receptie of aan de bar van het clubhuis en zich aldaar te legitimeren door middel van de NGF-pas en eventueel legitimatiebewijs om een greenfeekaart te verkrijgen.
7.3.  De clubmanager, dan wel de marshal, of een namens hen optredende persoon, kan bij drukte bepalen dat drie- of vierballen verplicht zijn. 5-ballen of meer zijn niet toegestaan.
7.4. De start afslag geschiedt als regel vanaf de tee van hole 1. Indien 9 holes worden gespeeld is het toegestaan af te slaan van de tee van hole 10.
7.5.  Afhankelijk van de handicap van de speler wordt afgeslagen van de gele, rode of oranje tee. De regels hierover zijn te vinden in de starthalte. Het is ten alle tijden toegestaan van een tee te spelen als een hoger handicap dat rechtvaardigt. Andere uitzonderingen zijn alleen toegestaan na akkoord van de marshall of clubmanager.

8. ZORG VOOR DE BAAN
8.1. Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen. Dit houdt in:
• pitchmarks op de greens herstellen;
• bunkers betreden en verlaten aan de lage kant;
• bunkers aanharken en harken terugleggen volgens de voorschriften;
• uitgeslagen plaggen door de baan en in de rough terugleggen en aandrukken;
• golfdraagtassen ruim buiten de greens plaatsen;
• aangegeven loop- en rijroutes volgen (borden, hekjes, touwen en witte lijnen);
• overige door Piekengolf aangegeven regels in acht nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van grond in bewerking, waterhindernissen, paden en jonge beplanting.
8.2. Medespelers worden geacht medeverantwoordelijkheid te dragen voor de zorg voor de baan door leden en niet-leden.

9. AANWIJZINGEN EN CONTROLE
9.1. Lidmaatschaps-, Greenfee- en Golfbaanpermissiekaarten dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd aan de golfuitrusting
9.2. Alle spelers en gebruikers van de golfbaan en het clubhuis dienen controle op de geldigheid van lidmaatschaps-, greenfee- en Golfbaanpermissiekaarten onverwijld toe te staan.
9.3. De controle geschiedt door de clubmanager of de marshal, dan wel door hen aangewezen personen.
9.4. Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de golfbaan, snelheid van spelen, doorlaten van spelers, en het naleven van het baanreglement in algemene zin, gegeven door de hierboven genoemde personen, dienen onverwijld te worden opgevolgd.
9.5. Een lid van de Vereniging is verantwoordelijk voor de juiste speelgerechtigdheid en het baangedrag van een door hem of haar uitgenodigd meespelend niet-lid, en is hierop aanspreekbaar.

10. JURISDICTIE OP DE AFSLAGPLAATS
10.1.  De jurisdictie op de afslagplaats berust bij de clubmanager of een namens hem optredende persoon (bijvoorbeeld de marshal).
10.2.  Tijdens wedstrijden die onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie plaatsvinden, berust de jurisdictie bij de wedstrijdcommissie.

11. ROUTE
11.1.  De start afslag geschiedt als regel van de tee van hole 1. Indien 9 holes worden gespeeld is het toegestaan af te slaan van de tee van hole 10. Het afslaan van andere tees dan de eerste of de tiende is, behoudens nadrukkelijke toestemming van de clubmanager of een namens hem optredende persoon, strikt verboden.
11.2.  Spelers die komen van hole 9 hebben, behoudens bijzondere aanwijzingen van de clubmanager, dan wel marshal, of een namens hem optredende persoon, het recht om te “ritsen” met spelers die willen starten.
11.3.  Spelers en bezoekers dienen uit veiligheidsoverwegingen de officiële routeaanduidingen te volgen.
11.4.  Gebruikers van buggy’s dienen zoveel mogelijk de aangegeven rijroutes en/of paden te volgen. Bovendien zal, als de buggy voorzien is van een GPS systeem, het niet meer mogelijk zijn om met de buggy buiten de vrijgegeven gebieden te rijden.

12. SPEELSNELHEID
12.1.  De maximum speeltijd over 9 holes is voor een tweebal circa twee uur, voor een driebal circa twee uur en een kwartier en voor een vierbal circa twee-en-een-half uur.
12.2.  Het is de verantwoordelijkheid van de speler met de laagste handicap in de flight, om zeker te stellen dat deze norm wordt aangehouden. Hierbij zij benadrukt dat het een maximumnorm betreft.
12.3.  Indien een flight één hole op de voorgaande flight is achter geraakt, is deze flight verplicht de navolgende flight door te laten.

13. BAANPERSONEEL EN PROFESSIONALS
13.1.  Baanpersoneel heeft tijdens het uitvoeren van het werk altijd voorrang op de spelers op de baan.
13.2.  Spelers wachten op een teken van het baanpersoneel voordat zij hun spel in de richting van het personeel voortzetten.
13.3.  Lesgevende professionals van de gecontracteerde golfschool met hun leerlingen hebben op oefengreens, in oefenbunkers, en op de driving range voorrang op andere spelers. In overleg met de clubmanager kunnen zij ten behoeve van baanlessen gebruik maken van de baan.

14. DRIVING RANGE, OEFENGREENS EN OEFENBUNKERS
14.1.  Op de drivingrange dient men uitsluitend af te slaan van de aangegeven afslagplaats.
14.2.  Op de driving range dient een ieder de concentratie van anderen te respecteren.
14.3.  De driving range ballen zijn eigendom van Piekengolf.
14.4.  De instructies van de in artikel 9.3 bedoelde personen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
14.5.  Het rapen van ballen (op land en in het water) op en om de driving range is verboden.
14.6.  Na gebruik van ballen rond/op oefengreens en —bunkers dient men deze ballen weer mee te nemen.
14.7.  Men dient oefenbunkers na gebruik weer netjes aan te harken.

15. GOLFUITRUSTING
15.1.  De spelers mogen uitsluitend gebruik maken van golfstokken die zijn goedgekeurd door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.
15.2.  Het gebruik van oefenballen (driving range ballen) in de baan is verboden.
15.3.  Elke bespeler van de baan dient golfschoenen of —laarzen te dragen, uitsluitend voorzien van soft spikes van voldoende lengte of voorzien van rubber noppen met voldoende profiel. Het gebruik van metalen spikes en andere soorten sportschoenen is niet geoorloofd.

16. GOLFCARTS, BUGGY’S E.D.
16.1.  Uitsluitend golfcarts en buggy’s van De Dorpswaard hebben toegang tot het golfcomplex
16.2.  Het is verboden met golfcarts, buggy’s en dergelijke te rijden over afslagplaatsen en greens, tussen greens en bunkers, op voorgreens, aprons, beplante vakken en dergelijke.
16.3.  Gebruikers van golfcarts volgen zoveel mogelijk de aangegeven route en/of paden (borden, hekjes, touwen en witte lijnen).

17. AANSPRAKELIJKHEID
17.1.  Het gebruik van de golfbaan, van het clubhuis en/of van de overige accommodaties is volledig voor eigen risico. Piekengolf noch de Vereniging, noch personeel, noch bestuursleden, commissieleden en/of directieleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies en/of schade in welke vorm dan ook.

18. TOEGEBRACHTE SCHADE
18.1.  Indien materialen of voorwerpen toebehorend aan en/of in huur van en/of anderszins in bruikleen van de Vereniging of Piekengolf en/of golfprofessionals worden beschadigd door de gebruiker, zal deze gehouden zijn de toegebrachte schade te vergoeden.

19. ROKEN IN DE BAAN EN AFVAL
19.1.  In geval van droogte kan een rookverbod worden ingesteld op de holes 3/12, 4/13 en 5/14 vanwege gevaar voor bosbrand. Bij bijzondere droogte kan dit verbod tot de gehele golfbaan worden uitgebreid.
19.2.  Rokers dienen een asbakje bij zich te hebben en dit te gebruiken voor het verzamelen van hun peuken, lucifers en dergelijke. Het is streng verboden peuken, lucifers en dergelijke op de baan achter te laten.
19.3.  Medespelers worden geacht medeverantwoordelijkheid te dragen voor het rookgedrag van leden en niet-leden.
19.4.  Afval dient te worden gedeponeerd in de aangebrachte afvalbakken.

20. SPEELRECHTVERGOEDING
20.1. De speelrechtvergoeding betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar. Opzeggingen dienen schriftelijk plaats te vinden ter attentie van het secretariaat, uiterlijk 1 december van het voorafgaande jaar.
20.2.  Als geen gebruik gemaakt wordt van het speelrecht vindt geen restitutie plaats.
Uitgezonderd bij overlijden: het speelrecht eindigt automatisch bij overlijden en gaat niet over naar erfgenamen/familieleden, ook niet als ze op de wachtlijst staan van de Vereniging. Terugbetaling van de speelrechtvergoeding geschiedt aan de erfgenamen voor de kalenderkwartalen waarin er vanwege overlijden niet meer gespeeld kon worden.

21. KENNIS VAN HET BAANREGLEMENT
21.1.  Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit baanreglement te kennen en toe te passen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Piekengolf in overleg met het bestuur van de Vereniging over de te nemen beslissingen en maatregelen.

Ons adres

Piekenwaardweg 3
5331 PD Kerkdriel
Tel: 0418-634803

beoordeelknop

Baanstatus vandaag

Baan Open
Qualifying
Drivingrange open
Puttingreen open
Chipping green open
Trolley's 
Zomergreens
Handicarts toegestaan


Maandag 26 september is de baan gesloten i.v.m. groot onderhoud, onze excuses voor het ongemak. 

Donderdag 29 en vrijdag 30 september worden de greens geprikt en doorgezand.
Geef de greenkeepers a.u.b. de ruimte, des te sneller is het klaar!

Graag plaggen terugleggen en pitchmarks herstellen. 

Alvast bedankt namens de greenkeepers!

Search